Publikacje

Uchwały właścicieli lokali

Uchwały właścicieli lokali. Studium prawne, wyd. CH BECK, Warszawa 2017,

Autor: Aleksandra Sikorska-Lewandowska

 

 Monografia zawiera kompleksową charakterystykę aktualnie istniejącej regulacji prawnej uchwał właścicieli lokali. Przedmiotem analizy są ustawowe przesłanki podjęcia uchwały, postacie wadliwości uchwały, związane z nimi sankcje cywilnoprawne oraz system sądowej kontroli uchwał właścicieli lokali. Dla pełnego ujęcia tematu koniecznym było określenie charakteru prawnego uchwał wspólnot mieszkaniowych, przeanalizowanie jurydycznej regulacji przesłanek wadliwości tych uchwał, charakteru sankcji cywilnoprawnych, oraz rodzaju powództw służących sądowej kontroli tych uchwał, a w konsekwencji eliminacji ich z porządku prawnego.

Publikacja zawiera szereg rozważań dotyczących kwestii prawidłowości podjęcia uchwały przez właścicieli lokali. Doniosłość tego zagadnienia nie odnosi się jedynie do aspektów formalnoprawnych, lecz przede wszystkim ma wymiar materialnoprawny; podjęte uchwały stanowią bowiem źródło uprawnień i obowiązków właścicieli lokali. Problematyczny jest przedmiotowy zakres zastosowania przepisów kodeksu cywilnego do stanów faktycznych mających za przedmiot zarządzanie nieruchomością wspólną. W pewnych aspektach, nieuregulowanych w ustawie, takich jak pełnomocnictwo, status właściciela lokalu, współwłasność, konieczność bezpośredniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego jest bezdyskusyjna. Wątpliwości powstają jednak w przypadku określonego w art. 25 ustawy uprawnienia każdego właściciela do zaskarżenia uchwały do sądu. W tej regulacji nie została określona cywilnoprawna sankcja wadliwej uchwały, nie określono też rodzaju powództwa. Kluczowym było więc ustalenie, czy zawarta w ustawie o własności lokali podstawa prawna zaskarżenia uchwały do sądu stanowi kompleksową regulację, czy też nie, a w konsekwencji wymaga posiłkowania się innymi aktami prawnymi, a jeśli tak, to którymi.

W monografii  przeprowadzono wszechstronną analizę wszelkich aspektów prawnych dotyczących uchwał właścicieli lokali, a więc materialnych i formalnych przesłanek ich podejmowania i wykonywania, postaci wadliwości oraz wiążących się z nimi sankcji cywilnoprawnych, a także sądowej kontroli prawidłowości tych uchwał.

Monografia składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zawarte zostały rozważania w przedmiocie podmiotowości prawnej wspólnot mieszkaniowych jako ułomnych osób prawnych oraz dokonano analizy charakteru prawnego uchwał wspólnoty mieszkaniowej. Kolejny rozdział jest poświęcony ustawowym wymogom prawidłowości podjęcia uchwały przez właścicieli lokali, zawiera omówienie trybów podjęcia uchwały, zasad głosowania oraz podstawowych wymogów formalnych. W rozdziale trzecim zaprezentowano pełną analizę cywilnoprawnych sankcji wadliwych uchwał z uwzględnieniem przepisów ustawy o własności lokali oraz regulacji kodeksu cywilnego. Kolejne dwa rozdziały zawierają szczegółowe omówienie prawnych przesłanek wadliwości uchwał podejmowanych przez właścicieli lokali, z podziałem na przesłanki związane z treścią lub celem uchwały oraz przesłanki związane z trybem podjęcia uchwały. W rozdziale szóstym podjęto analizę kategorii uchwały nieistniejącej, rozdział ostatni zaś obejmuje omówienie formalnoprawnej regulacji trybu sądowej kontroli wadliwości uchwał.