Publikacje

Podstawowe instytucje prawa handlowego

Podstawowe instytucje prawa handlowego, wydanie 3 poprawione i uzupełnione, wyd. TNOiK, Toruń 2023,

Autorzy: K. Zacharzewski, A. Sikorska-Lewandowska, M.T. Kłoda,

Trzecie wydanie skryptu dla studentów prawa oraz kierunków nieprawniczych, który w prosty sposób przybliża podstawy prawa handlowego. Obejmuje on wyjściowe zagadnienia kursowego wykładu uniwersyteckiego z zakresu prawa handlowego, takie jak miejsce prawa handlowego w systemie prawa, podstawowe kryteria kwalifikacyjne prawa handlowego, źródła prawa handlowego, metodę regulacji stosunków prawnych w prawie handlowym oraz zagadnienia związane z firmą i prokurą. Następnie omówiono tendencje rozwojowe w prawie handlowym. Kolejny rozdział obejmuje aspekty prawne dotyczące przedsiębiorcy. Zawiera on wyjaśnienie pojęcia przedsiębiorcy oraz pojęcia działalności gospodarczej, a także omówienie zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie wyjaśnione zostało pojęcie przedsiębiorstwa oraz kategorie przedsiębiorców fakultatywnych i obligatoryjnych a także kwestia zawieszenia działalności gospodarczej. Kolejny rozdział dotyczy kwestii ewidencjonowania przedsiębiorców, od modeli teoretycznych po charakterystykę funkcjonujących w Polsce rejestrów i ewidencji. Omówiono funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ustrój Krajowego Rejestru Sądowego. Osobno scharakteryzowano również funkcjonowanie rejestru przedsiębiorców. W dalszej części skryptu przedstawione zostały zagadnienia dotyczące spółek handlowych. Wywody rozpoczyna rozdział charakteryzujący umowę spółki handlowej. Następnie przeanalizowano spółkę handlową w systemie prawa. Uwzględniono tutaj znaczenie gospodarcze spółek osobowych, pojęcie spółki osobowej, reżim prawny spółek osobowych, podstawowe cechy charakterystyczne spółek osobowych, podmiotowość spółek osobowych, powstanie spółki osobowej, prowadzenie przedsiębiorstwa przez spółkę osobową pod własną firmą oraz zagadnienia dotyczące podejmowania decyzji w ramach spółki osobowej oraz przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika. Ostatni rozdział został poświęcony spółce kapitałowej. W jego ramach omówiono znaczenie spółek kapitałowych, pojęcie spółki kapitałowej, reżim prawny spółek kapitałowych, podstawowe cechy charakterystyczne spółek kapitałowych, podmiotowość spółek kapitałowych, model struktury organów, powstanie spółki kapitałowej, podejmowanie rozstrzygnięć kolektywnych w spółkach kapitałowych a także zagadnienia udziału w spółce kapitałowej oraz zmienności jej składu osobowego.

W porównaniu do poprzednich wydań, tekst został zaktualizowany poprzez uwzględnienie zagadnień związanych z nowym typem spółki handlowej – prostej spółki akcyjnej. Publikacja stanowi bazowe kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego.