Publikacje

RODO w praktyce zarządcy nieruchomości

RODO w praktyce zarządcy nieruchomości, wyd. DIFIN, Warszawa 2019

Autorzy: N. Daśko, A. Sikorska-Lewandowska

 

 Monografia „RODO w praktyce zarządcy nieruchomości” w kompleksowy sposób przedstawia zagadnienia związane z ochroną danych osobowych we wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach mieszkaniowych oraz biurach zarządców nieruchomości. W książce dokładnie omówiono obowiązujący stan prawny, z uwzględnieniem nie tylko regulacji RODO ale również rodzimych aktów prawnych dotyczących poszczególnych typów podmiotów zobowiązanych do stosowania regulacji o ochronie danych osobowych. Oprócz szczegółowych wyjaśnień stanu prawnego w publikacji zawarte są również praktyczne wskazówki oraz wzory dokumentacji.

Punktem wyjścia do omówienia tytułowych zagadnień stała się analiza zasad i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w świetle RODO, a więc Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Analizie poddano zasady przetwarzania danych osobowych, takie jak zasadę zgodności w prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania, zasadę ograniczenia celu, zasadę minimalizacji danych, zasadę prawidłowości danych, zasadę ograniczenia czasowego, zasadę integralności i poufności oraz zasadę rozliczalności. W dalszej części omówiono przesłanki legalności przetwarzania danych, takie jak: przesłankę zgody, przesłankę umowy, przesłankę obowiązku prawnego, przesłankę ochrony żywotnych interesów, przesłankę wykonywania zadania publicznego lub władzy publicznej oraz przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej.

Kolejny rozdział został poświęcony wspólnocie mieszkaniowej jako administratorowi danych osobowych. W ramach tego rozdziału przybliżono kwestię podstaw prawnych przetwarzania danych przez wspólnotę, kategorię danych, które są przetwarzane, żródła pozyskiwania danych osobowych, czynności przetwarzania danych, sytuację wspólnoty mieszkaniowej jako administratora danych osobowych oraz związane z tym obowiązki. Nie pominięto zagadnienia praw właścicieli lokali oraz ich obowiązków w związku z ochroną danych osobowych.

Następny rozdział został poświęcony spółdzielniom mieszkaniowym i ich pozycji jako administratorów danych osobowych. W ramach tego rozdziału omówiono kwestie prowadzenia rejestrów i ewidencji w spółdzielniach mieszkaniowych, kategorie danych osobowych przetwarzanych przez spółdzielnię oraz czynności przetwarzania danych osobowych. Szczególna uwaga została poświęcona sytuacji spółdzielni mieszkaniowej w zależności od sposobu zarządu nieruchomością oraz obowiązkom spółdzielni związanym z pełnieniem funkcji administratora danych osobowych.

Następny rozdział obejmuje zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych przez zarządcę nieruchomości w roku podmiotu przetwarzającego. Analizie poddano zagadnienie podstaw prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. W tym rozdziale uwzględniono problem realizacji praw osób, których dane dotyczą. W kolejnym rozdziale omówiono środki prawne ochrony danych osobowych wynikające z RODO. Szósty rozdział został poświęcony odpowiedzialności z tytułu naruszenia regulacji o ochronie danych osobowych. Omówiono postępowanie kontrolne a także regulację odpowiedzialności cywilnej i karnej. Ostatni, siódmy rozdział zawiera wzory dokumentów.

Autorki są pracownicami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.