Publikacje

Status prawny zarządcy nieruchomości

Status prawny zarządcy nieruchomości,
wyd. C.H. Beck, Warszawa 2023,

Autor: Aleksandra Sikorska-Lewandowska

 

Monografia „Status prawny zarządcy nieruchomości” została poświęcona zagadnieniom prawnym kształtującym status prawny zarządców nieruchomości, jako podmiotów zajmujących się profesjonalnie zarządzaniem nieruchomościami. Omówiono w niej historyczne uwarunkowania powstania zawodu zarządcy nieruchomości, podstawy prawne regulacji tego zawodu w latach 1998-2013, proces deregulacji i stan obecny, a także podstawy prawne świadczenia usług zarządzania, prawa i obowiązki zarządców nieruchomości oraz zagadnienia dotyczące ich odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Publikacja ta stanowi jedyne w Polsce studium prawne poświęcone statusowi prawnemu zarządcy nieruchomości. W monografii przeprowadzono wszechstronną analizę wszelkich aspektów prawnych dotyczących zarządców nieruchomości, ich statusu prawnego, źródeł stosunku prawnego zarządzania nieruchomościami, podstaw prawnych uprawnień oraz obowiązków zarządcy nieruchomości, a więc materialnych i formalnych przesłanek funkcjonowania zarządców nieruchomości w obrocie prawnym, w szczególności w stosunkach prywatnoprawnych.

 

Monografia „Status prawny zarządcy nieruchomości” składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zawarte zostały rozważania obejmujące pojęcie zarządzania nieruchomościami na tle szerszego pojęcia zarządu majątkiem w prawie prywatnym. Kolejny rozdział został poświęcony przybliżeniu regulacji prawnej zarządzania nieruchomościami od początku jej istnienia na ziemiach polskich po stan współczesny. W rozdziale trzecim zaprezentowano postawy prawne i elementy modelu zawodu regulowanego, jakim był zawód zarządcy nieruchomości do dnia 31 grudnia 2013 r. Rozdział czwarty obejmuje aktualny stan prawny i charakterystykę podstaw prawnych działalności zarządców nieruchomości po deregulacji zawodu. Kolejny, piąty rozdział, zawiera omówienie podstaw prawnych stosunku zarządzania nieruchomościami, którego stroną każdorazowo pozostaje zarządca nieruchomości. W rozdziale szóstym zostały omówione prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości wynikające z aktów prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. Rozdział siódmy został poświęcony istotnym zagadnieniom odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządcy nieruchomości. Ostatni, ósmy rozdział zawiera analizę statusu podmiotowego zarządcy nieruchomości jako zarządcy cudzego majątku, w uwzględnieniem skrótowej charakterystyki innych postaci zarządu majątkiem w prawie polskim. Następnie scharakteryzowano poszczególne typy zarządców nieruchomości jakie występują aktualnie we wspólnocie mieszkaniowej, w nieruchomościach stanowiących własność osób prywatnych, oraz w nieruchomościach objętych współwłasnością; z uwzględnieniem pozycji prawnej zarządcy, w tym możności zastępowania przez niego właściciela nieruchomości w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych.